Αρχική σελίδα » Σχετικά με το Εκπαιδευτικό Υλικό » Ανάπτυξη Υλικού

Ανάπτυξη Υλικού

Οι  ακόλουθες δράσεις είναι ενδεικτικές αυτών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου:

  • Συγκέντρωση  και μετατροπή και σε ψηφιακή μορφή των ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και του λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Προσθήκη νέων μαθημάτων και αναβάθμιση υφιστάμενων. Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων του Ιδρύματος. ιδρυμάτων. Η υποστήριξη δεν  θα εξαντληθεί στο τεχνικό μέρος αλλά θα επεκταθεί και στις παιδαγωγικές πτυχές.
  • Ζωντανές μεταδόσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καταγραφή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αρχείων βίντεο. Αφορά την υποστήριξη των αυτόματων ζωντανών μεταδόσεων και αυτόματων καταγραφών (μέσω IP κάμερας) των διαλέξεων, καθώς και τη βιντεοσκόπησή τους με συνεργείο εικονοληψίας. Επίσης, αφορά τη διαχείριση του ημερολογίου καταγραφής και μετάδοσης διαλέξεων σε επίπεδο Τμήματος.
  • Ανάπτυξη πολυμεσικού περιεχομένου και δημοσιοποίησή του. Αφορά στην υποστήριξη ανάπτυξης πολυμεσικού περιεχομένου, όπως εκφωνήσεις, διαδραστικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α.
  • Για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος, ανάπτυξη τουλάχιστον δύο υποδειγματικών ψηφιακών μαθημάτων που θα καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές, όπως έχουν ορισθεί στην αντίστοιχη πρόσκληση και θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης.
  • Θεματική κατάταξη και κατηγοριοποίηση των μαθημάτων με βάση τα επιστημονικά πεδία και τα γνωστικά αντικείμενα.
  • Ανάπτυξη ενός ανοικτού ψηφιακού μαθήματος με πλήρεις προδιαγραφές από το υλικό που θα προκύψει από την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων.
  • Προσαρμογή μαθημάτων και υλικού σε ειδικές απαιτήσεις όπως: παιδαγωγική προσέγγιση, προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ, ορισμός πνευματικών δικαιωμάτων και κανόνων δημοσιότητας κ.α.