Αρχική σελίδα » Η Δράση » Στόχοι

Στόχοι

  • Η ανάπτυξη περίπου 800 Ανοικτών Μαθημάτων, εκ των οποίων τα 150 θα συνοδεύονται από το βίντεο όλων των διαλέξεων (καταγεγραμμένες βιντεοδιαλέξεις) που αντιστοιχούν σε περίπου 41.000 διδακτικές ώρες.
  • Η οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης μελών ΔΕΠ για την ανάπτυξη του περιεχομένου των μαθημάτων.
     
  • Η χάραξη της πολιτικής ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο προσδιορισμός νέων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση και η καλλιέργεια κουλτούρας αξιοποίησης των νέων δυνατοτήτων από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού υποστήριξης και η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης.

Έτσι, αφενός αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου αναδεικνύεται ο κοινωνικό-εκπαιδευτικός ρόλος των Ιδρυμάτων (στο πλαίσιο των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης) και προβάλλεται διεθνώς το έργο τους.

Με τον όρο καταγεγραμμένες βιντεοδιαλέξεις νοείται το σύνολο των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν σε έναν χώρο διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός μαθήματος και θα βιντεοσκοπηθούν (για παράδειγμα σε μάθημα τεσσάρων ωρών εβδομαδιαίως αντιστοιχούν 4 ώρες επί 13 εβδομάδες, δηλαδή συνολικά 52 διδακτικές ώρες βίντεο).