Αρχική σελίδα » Η Δράση » Δομές Συντονισμού

Δομές Συντονισμού

Η πράξη προβλέπει ως δομές συντονισμού έργου τη Μονάδα Υλοποίησης, την Ιδρυματική Επιτροπή και τους Εκπροσώπους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

1. Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει οριστεί ως Κεντρική Μονάδα Υλοποίησης του έργου "Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών".

2. Ιδρυματική Επιτροπή

Η Ιδρυματική Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω:

  • Θωμά Σφηκόπουλο, Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο.
  • Λάζαρο Μεράκο, Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και Υπεύθυνο Έργου.
  • Σπύρο Μπόλη, Πληροφορικό, Τεχνικό Υπεύθυνο Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.
  • Παντελή Μπαλαούρα, Πληροφορικό Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Τεχνικό Συντονιστή Έργου.

3. Εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο τμήματος. Ο ρόλος του είναι πολλαπλός:

  • Θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην κεντρική ομάδα έργου και το τμήμα.
  • Θα συμμετέχει στο συντονισμό των τοπικών δραστηριοτήτων, στην προαγωγή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων του.
  • Θα καταγράφει τυχόν προβλήματα, σχόλια, προτάσεις για βελτιώσεις από τα μέλη ΔΕΠ και θα τα μεταφέρει στη κεντρική ομάδα υποστήριξης.
  • Θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πρώτου Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος του τμήματος με πλήρεις προδιαγραφές (Α+), δηλαδή εμπλουτισμένου με τις βιντεοδιαλέξεις, το οποίο θα λειτουργήσει ως πιλότος για τα υπόλοιπα μαθήματα.