Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ » Υποστήριξη

Υποστήριξη Μελών ΔΕΠ

Η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή των μελών ΔΕΠ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της δράσης. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τα μέλη ΔΕΠ με επιπρόσθετο φόρτο εργασίας, η δράση  εστιάζει στην οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού και ομάδας υποστήριξης των μελών ΔΕΠ, η οποία θα φέρει και το βάρος της ανάπτυξης των μαθημάτων.

Ο ρόλος κάθε μέλους ΔΕΠ θα είναι συμβουλευτικός, δηλαδή, θα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό και κατευθυντήριες οδηγίες προς την ομάδα υποστήριξης και θα ελέγχει το αποτέλεσμα  πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Ο ρόλος της ομάδας υποστήριξης θα είναι πολλαπλός. Διακρίνουμε την ομάδα υποστήριξης σε τοπική και κεντρική.

Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης

Ο ρόλος της κεντρικής ομάδας υποστήριξης είναι ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων, η κατάρτιση των ομάδων τοπικής υποστήριξης, η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των Ανοικτών Μαθημάτων, ο έλεγχος και πιστοποίηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών (πλην του περιεχομένου), η υποστήριξη της ζωντανής μετάδοσης και καταγραφής των διαλέξεων, η επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού κ.α. 

Τοπική Ομάδα Υποστήριξης

Η τοπική ομάδα υποστήριξης θα αποτελείται από προσωπικό το οποίο θα έχει άμεση επικοινωνία με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, θα γνωρίζει τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος, θα διαθέτει εμπειρία στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως η Open eClass, και θα διαθέτει παιδαγωγικές δεξιότητες.

Υπό την άμεση εποπτεία των μελών ΔΕΠ, τα μέλη αυτής της ομάδας θα έχουν ως στόχο  τη δόμηση των μαθημάτων, την  αναδιαμόρφωση των αρχείων των διαφανειών και των σημειώσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές προσβασιμότητας, την  κατάτμηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ενότητες και διαλέξεις, τον εντοπισμό ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και την  υλοποίηση ασκήσεων και την  ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού των διαλέξεων.