Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ » Παράμετροι Επιτυχίας

Παράμετροι Επιτυχίας

Η βραχυπρόθεσμη επιτυχία της δράσης εξαρτάται από το βαθμό ενεργοποίησης και συμμετοχής των μελών ΔΕΠ καθώς και τον αριθμό των Ανοικτών Μαθημάτων που θα αναπτυχθούν.

Η μακροπρόθεσμη επιτυχία της δράσης θα εξαρτηθεί και από την υποδοχή της από το ευρύ κοινό, η οποία συναρτάται από την ποιότητα, τον τρόπο οργάνωσής του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την παιδαγωγική προσέγγιση παρουσίασής του.