Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ » Οφέλη

Οφέλη

Τα παρακάτω οφέλη που απορρέουν από τη συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ στη δράση Ανοικτών Μαθημάτων δημιουργούν σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή τους:

Υποστήριξη στην ανάπτυξη των μαθημάτων

Συνήθως, τα μέλη ΔΕΠ δεν διαθέτουν χρόνο ή τεχνικές δεξιότητες – ούτε απαιτείται – για την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων.  Επιπλέον, δεν γνωρίζει ποιός είναι ο βέλτιστος τρόπος παρουσίασης του υλικού στο Διαδίκτυο με βάση παιδαγωγικά κριτήρια. Η ομάδα υποστήριξης, σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ, θα αναλάβει την ανάπτυξη ενός νέου μαθήματος ή την αναβάθμιση ενός υπάρχοντος στην Ηλεκτρονική Τάξη eClass. Ειδικότερα, η ομάδα υποστήριξης θα αναλάβει τα εξής:

  • Την ψηφιοποίηση μέρους του εκπαιδευτικού υλικού, εάν και όπου απαιτηθεί.
  • Την αναδιαμόρφωση των αρχείων παρουσιάσεων (πχ. Powerpoint) και των εγγράφων κειμένου (πχ. Word), ώστε να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).
  • Την ανάπτυξη της δομής και του περιεχομένου του μαθήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της πρόσκλησης της πράξης, οι οποίες αφορούν τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά.
  • Την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τα Aνοικτά Mαθήματα.
  • Τη μεθοδική αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού, όπως εικόνες από βιβλία κ.α.
  • Την καταγραφή, επεξεργασία, ανάπτυξη και δημοσιοποίηση βιντεοδιαλέξεων.
  • Τη ζωντανή μετάδοση διαλέξεων.

Συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων

Η ενασχόληση με την ανάπτυξη και τη συντήρηση Ανοικτών Μαθημάτων δημιουργεί συνθήκες συνεχούς πνευματικής πρόκλησης για τη βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων και της ακολουθούμενης πρακτικής της διδασκαλίας.

Ευκαιρία για την αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το έργο προσφέρει μια ευκαιρία για τη συστηματική αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που  ενδέχεται να προκύψουν. Ειδικότερα, σήμερα που η συζήτηση για τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας βρίσκεται στην ακμή της, είναι σημαντικό να απαντηθούν, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διεύρυνση και αύξηση του ακροατηρίου

Η ανάπτυξη και διάθεση ενός ψηφιακού μαθήματος ανοικτής πρόσβασης διευρύνει και αυξάνει το ακροατήριο που μελετά το αντικείμενο.
Το ακροατήριο ενός Ανοικτού Μαθήματος ξεπερνά τους φοιτητές του Tμήματος που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο μάθημα. Μπορεί να διευρύνεται σε φοιτητές άλλου Τμήματος του ίδιου Ιδρύματος, φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων, αποφοίτους του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. 

Ανάπτυξη και διάθεση βιντεοδιαλέξεων

Η καταγραφή βιντεοδιαλέξεων απαιτεί τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα.

Για όσα μέλη ΔΕΠ ενδιαφέρονται για την καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων, η συμμετοχή τους στη εν λόγω δράση θα παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Ενίσχυση της φήμης και προβολή των συγγραμμάτων

Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι η διάθεση Ανοικτών Μαθημάτων από μέλη ΔΕΠ βοηθά στην προώθηση των συγγραμμάτων τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάθεση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων δεν αποτελεί αντικείμενο ή στόχο του έργου.

Ενίσχυση της φήμης του Ακαδημαϊκού Τμήματος και του Ιδρύματος

Είναι προφανές ότι ο αριθμός και η ποιότητα των Ανοικτών Μαθημάτων ενός Ακαδημαϊκού Τμήματος ή του Ιδρύματος ενισχύει την εικόνα τους, σε σύγκριση με Τμήματα ή Ιδρύματα που διαθέτουν λιγότερα ή καθόλου Ανοικτά Μαθήματα.

Η καλή εικόνα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προσελκύει τους καλύτερους μαθητές να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο Τμήμα ή Ίδρυμα προκειμένου να φοιτήσουν σε αυτό.

Συμμετοχή στην κοινότητα δημιουργών μαθημάτων

Η συμμετοχή στη δράση αποτελεί ευκαιρία για ένα μέλος ΔΕΠ να αποτελέσει ενεργό μέλος της κοινότητας δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων, τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος, όσο και σε εθνικό επίπεδο.